Publicita

Videoklipy

Tři informační videoklipy zaměřené na problematiku rovných příležitostí a principů diverzity vůči osobám se zdravotním postižením. Konkrétně vůči osobám se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením. K projekci on-line zde.

Prostírání s diverzitním motivem

Prostírání byla šířena prostřednictvím vysokoškolských menz, čímž byla zajištěna informovanost studentů VŠ, tedy potenciálních uživatelů učební opory „Výuka k různosti“ výstupech projektu „Výuka k různosti“.

Rozhovory

Rozhovory poskytnuté osobnostmi projektu.

Zpravodaj projektu

V březnu 2010 bylo vydáno první číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce „Zpravodaj projektu“).

V září 2010 bylo vydáno druhé číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce „Zpravodaj projektu“).V březnu 2011 bylo vydáno třetí číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce „Zpravodaj projektu“).V září 2011 bylo vydáno čtvrté číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce "Zpravodaj projektu").V březnu 2012 bylo vydáno páté číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce "Zpravodaj projektu").V říjnu 2012 bylo vydáno šesté číslo Zpravodaje projektu (číslo zpravodaje je dostupné ke stažení na této webové stránce v záložce "Zpravodaj projektu").
Všechny čísla Zpravodaje projektu byla také zveřejněna na webovém portále www.rvp.cz v záložkách Základní vzdělávání, Odborné vzdělávání, Gymnaziální vzdělávání a Speciální vzdělávání (blíže viz http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2493.

Na webovém portálu www.rvp.cz byly zveřejněny základní informace o realizaci projektu, viz:
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2493).

26. 9. 2010 byla na internetovém portále www.helpnet.cz (Informační portál pro osoby se specifickými potřebami) zveřejněna informace o vydání Zpravodaje č. 2 projektu (www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/40177-3).


Časopis
„MOSTY – Časopis pro integraci“

Vydáno: říjen 2010

Článek "Handicap neznamená neschopnost"

V článku, který byl uveřejněn v časopise MOSTY, autorka B.Miškovská rozebírá nejčastější bariéry při integraci handicapovaných dětí do běžných škol. Shrnuje také závěry výzkumu Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základní školy (výzkum z roku 2005) a uvádí dílčí cíle projektu "Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání" např. směřování výuky žáků k integraci OZP do většinové společnosti a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání.(úplné znění článku je dostupné v elektronické podobě na http://www.nrzp.cz/userfiles/file/mosty2192010.pdf).


Článek „Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce“

Vydáno: prosinec 2010

Na portálu www.rvp.cz byl zveřejněn článek Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce autora Ing. Tomáše Sokolovského, CSc., který řeší problematiku výuky vztahu majoritní společnosti k osobám se zdravotním postižením, ale i opačně: problematiku vztahu osob se zdravotním postižením vůči majoritní společnosti.

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/10043/vyuka-k-ruznosti-aneb-diverzita-vuci-osobam-se-zdravotnim-postizenim-ve-skolni-vyuce.html/


Prezentace výsledků projektu na semináři s názvem „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK“, který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dne 29. 3. 2012 se koordinátor projektu zúčastnil semináře s názvem „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK“, který byl pořádán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Smyslem tohoto semináře bylo poskytnout realizátorům projektů IPo prostor pro výměnu zkušeností s realizací projektů a prezentaci dosažených výsledků. Semináře se zúčastnilo celkem 8 příjemců dotace, kteří prezentovali své zkušenosti s realizací projektů.

Prezentace, se kterou vystoupil koordinátor projektu na výše uvedeném semináři je ke zhlédnutí zde.


Oslovení hejtmanů všech 14-ti krajů ČR s cílem spolupráce s odbory školství krajských úřadů při šíření projektových výstupů na školy jimi zřizované

Dopisem předsedy NRZP ČR, p. Václavem Krásou bylo během měsíce února osloveno všech 14 hejtmanů České republiky. Cílem tohoto dopisu bylo informovat hejtmany o vytvořeném produktu - učební opoře „Výuka k různosti“ a rozšířit ji do co největšího počtu škol v České republice.

Součástí tohoto dopisu byla také žádost o seznámení ředitelů škol zřizovaných krajem s touto učební oporou a nabídka možné spolupráce.

Náhled dopisu zde.


Časopis „MOSTY – Časopis pro integraci“

Vydáno: duben 2012

Článek "Inkluzivní vzdělávání, výuka k různosti a diverzita vůči OZP“

V článku, který byl uveřejněn v časopise MOSTY, autoři Pavel Löffelmann, Tomáš Sokolovský a Lukáš Šenk představují hlavní produkt projektu - učební oporu s názvem „Výuka k různosti”. Učební opora je vypracována jak ve formě multimediálního interaktivního DVD tak v tištěné formě. V elektronické verzi je materiál strukturován a umožňuje volbu tří rovin odbornosti (podle typu školy, výukových možností a zájmu žáků), nabízí intuitivní ovládání. V tištěné verzi je kladen důraz především na praktickou využitelnost textu ve výuce, k čemuž přispívá jak šanonová vazba materiálu, tak barevné odlišení záložek jednotlivých částí, kapitol a podkapitol. Dále je produkt bohacen o intro, které v délce několika desítek sekund vizuální formou za pomoci videoukázek, animací a výstižných titulků představuje hlavní myšlenky projektu.
V současné době je tato pilotní série učební opory „Výuka k různosti“ podrobena důkladnému ověřování v praktické výuce na školách různého typu po celé republice. Celkově se do procesu ověřování zapojili učitelé ze 14 škol z celé ČR. Jejich prostřednictvím jsou ale už nyní s produktem seznamováni další učitelé z dalších škol. Tím byl úspěšně nastartován proces plošného rozšíření do co největšího počtu škol z celé republiky.

Úplné znění článku je dostupné v elektronické podobě na: http://www.nrzp.cz/images/PDF/MOSTY-casopis/2012_mosty_01.pdf

Konference „Výuka k různosti na školách v ČR“
podtitul: inkluze v praxi.

Vydáno: řijen 2012

Dne 25. září 2012 se konala v Konferenčním sále Rezidence primátora hlavního města Prahy konference „Výuka k různosti na školách v ČR“ podtitul: inkluze v praxi.

Konference „Výuka k různosti na školách v ČR“ podtitul: inkluze v praxi měla za cíl prezentovat projekt, který je zaměřen na odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, také přispět k eliminaci xenofobie dětí a žáků při komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Záštitu nad konferencí přezvali: předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas a primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, Csc, který konferenci také zahájil. Úvodní slovo k problematice osob se zdravotním postižením měl předseda NRZP ČR Bc. Václav Krása. V prvním bloku konference byl Ing. Tomášem Sokolvským, CSc. a Ing. Pavlem Löffelmannem prezentován hlavní produkt projektu - učební opora, která je určena žákům běžných škol i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům. Představena byla jak její tištěná tak i elektronická verze s videoukázkami. Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. vystoupil s prezentací „ Nejsme všichni stejní..., a to je dobře“, kde se zaměřil na metody výuky k různosti. O vzdělávání dětí s postižením hovořil doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Ve druhém bloku konference představily Mgr. Lucie Skříšovská a PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D. část výukové opory týkající se zrakového postižení. Mgr. Petr Koubek a Mgr. Tomáš Hušek přednesli prezentaci zaměřenou na výuku k různosti s ohledem na národní kurikula (základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání) a začlenění do RVP. V odpolední částí konference proběhly tři workshopy k ověřování učební opory na základních a středních školách, gymnáziích a školách speciálních. Hodnotným výstupem byly osobní zkušenosti učitelů s učební oporou, kterou používali jako vzdělávací nástroj při výuce. Metodická příručka, která byla v rámci projektu vytvořena, umožňuje implementaci výuky k různosti do Školních vzdělávacích programů.

Reportáž ze závěrečné konference uvedla Česká televize dne 25.9.2012 v odpoledních zprávách na kanálu ČT 24 i soukromá televize Metropol.

Fotogalerii z akce naleznete zde.

Prezentace z konference ke stažení zde.