O projektu

Popis projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných
k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem resp. výzvou. Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii.

Projekt poskytne:

Žákům vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učební opory o problematice menšin, o vztahu majoritní společnosti vůči menšině OZP, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti;
Učitelům metodickou podporu v zavádění výuky k různosti do školních vzdělávacích programů (ŠVP) ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Společenskovědní vzdělávání.


Dílčí cíle:

1) vypracovat a prakticky ověřit výukové opory a metodiku pro výuku k různosti v praxi škol tak, aby školy mohly problematiku výuky k různosti s využitím výsledků projektu zapracovat do ŠVP
2) vyvinout postupy pro implementaci výuky k různosti do tvorby ŠVP vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), Člověk a společnost (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia) a Společenskovědní vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání);
3) směřovat výuku žáků k integraci OZP do většinové společnosti
4) zvýšit kompetence pedagogů pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání

Zdůvodnění potřebnosti

Dle údajů statistiky MPSV  a zkušeností řešitelů projektu je zřejmé, že pokud žáci se ZP navštěvují speciální školy, cítí se mezi stejně handicapovanými spolužáky bezpečně a jistě. Při přechodu do běžného života ale vzniká problém se sociálním začleněním do majoritní společnosti. Jedním ze způsobů, jak tento jev eliminovat, je integrace děti se ZP v optimální době vzhledem k příslušnému handicapu a stupni ZP do běžných škol. K tomu je však potřeba připravit podmínky výukou k různosti ve vztahu k OZP. Průzkumy na školách ukazují, že oblast výuky k různosti (diverzitě) ve vztahu ke zdravotně postiženým není dosud metodicky rozpracována tak, aby ji ZŠ a SŠ mohly zařadit do svých ŠVP. Navzdory tomu, že principy diverzity jsou neodiskutovatelnou součástí kompetencí stanovených rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Zejména kompetence sociální, personální, občanské a kulturního povědomí. Všech 12 škol zařazených do projektu pro testování a evaluaci výstupů potvrzuje svůj zájem o problematiku výuky k různosti svojí účastí v projektu. Tyto školy deklarují, že metodické pokrytí výuky k různosti bude znamenat obohacení výuky o dosud marginalizovaný prvek občanské diverzity na českých školách.

Popis cílové skupiny

Cílové skupiny projektu jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci běžných základních a středních škol a jejich učitelé Zapojení 12 škol a 24 učitelů přímo do projektu dává předpoklad aktivního zapojení cca 325-390 žáků do testování a ověřování kvality a obsahu výukových produktů na všech typech škol v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ. Partnerské školy budou spolupracovat na vývoji, evaluaci a ověřování učebních opor.
Aplikací principů výuky k různosti přímo ve školách dojde ke zlepšení pozice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve většinovém kolektivu. Tím budou mít tito žáci (OZP) z realizace projektu prvoplánově výrazný užitek. Kromě toho tito žáci získají učební oporu, která jim pomůže v komunikaci z pohledu jejich handicapu vůči majoritní společnosti i jiným menšinám, protože bariery mezi menšinami a majoritní společností bývají zpravidla oboustranné.
Další cílovou skupinou jsou žáci běžných základních a středních škol, kteří si prostřednictvím projektových výstupů osvojí potřebné znalosti o vztahu k minoritě OZP. Žáci si současně osvojí obecné principy výuky k různosti a zásady jejich využití v běžném životě. Obecné principy diverzity jsou stejné pro vztah k jakýmkoliv menšinám a jsou aplikovatelné nejen na OZP.
Výuka k různosti poskytne žákům náležejícím k většinové společnosti návod, jak komunikovat s OZP bez obav a bez despektu a naopak jejich různosti využít ku prospěchu kolektivu i společnosti.
Sekundární cílovou skupinou jsou učitelé základních škol, gymnázií a středních odborných škol, kteří budou proškoleni jako lektoři i jako uživatelé, vyvinutý výukový produkt odborně aplikující.
Řešitelé projektu mají s cílovou skupinou žáků a pedagogů zkušenosti v rámci již realizovaných projektů.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Všech 12 partnerských škol smluvně potvrdilo svůj zájem o řešení problematiky výuky k různosti.
Do projektu bude přímo zapojeno 12 mimopražských škol - 3 ZŠ hlavního vzdělávacího proudu, 1 ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zrakovým postižením, 3 gymnázia, 4 SOŠ a 1 SŠ pro sluchově a tělesně postižené.
Partnerské školy budou spolupracovat na vývoji, evaluaci a ověřování výukových pomůcek (učebních opor). Tyto školy zastupují všechny typy škol základního a středního vzdělávání vzdělávací soustavy ČR.

 

Cílové skupiny budou motivovány k aktivní účasti v projektu především:
- žáci:
výraznou názorností vzdělávacích produktů, vysokým podílem audiovizuálních prvků s přiměřenou mírou interaktivity a animací vyžadující k ovládání základní dovednosti ICT, zajímavě prezentovaným obsahem proškolenými učiteli zajišťující udržení zájmu o tématiku, přitažlivou formou - zážitkovým způsobem výuky vč. prvků dramatické výchovy;
- učitelé:
vysokou odbornou kvalitou výukových opor i materiálů pro školení učitelů-lektorů, srozumitelnou metodikou, odbornou prezentací produktů na školeních a seminářích, možností seznámit se s praxí kolegů z jiných škol při výuce stejného předmětu, bezplatnou metodickou podporou po dobu trvání projektu, získání dosud chybějících metodických a výukových materiálů pro výuku k různosti.

Přínos pro cílovou skupinu

Přínos pro cílovou skupinu žáků na běžných školách spočívá v osvojení si znalostí, dovedností a postojů, jak v praktickém životě i po ukončení školní docházky se mají k OZP chovat, komunikovat a jak s nimi spolupracovat.
Přirozené zohledňování specifik člověka s postižením, zdůraznění jeho jedinečnosti nejen se všemi zápory, ale zejména klady, to jsou principy, které vytváří předpoklady pro sociální inkluzi osob se zdravotním postižením do většinové společnosti. Má-li být uplatňování tohoto principu samozřejmostí, je nutno začít se vštěpováním těchto zásad co nejdříve již na úrovni základního vzdělávání a později na úrovni dalších stupňů vzdělávání.
Přínos pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spočívá v tom, že se naučí principy, jak správně komunikovat s většinovou společností. Jak navázat rovnoprávný dialog, upozornit na své přednosti, kompenzovat svůj handicap. Aplikací principů výuky k různosti přímo ve školách dojde ke zlepšení pozice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve většinovém kolektivu. Tím budou mít tito žáci (OZP) z realizace projektu prvoplánově výrazný užitek.
Základní přínos pro sekundární cílovou skupinu - učitele - spočívá v získání komplexních metodických materiálů pro výuku k různosti vč. proškolení, jak tyto metodické materiály využívat ve výuce a při tvorbě vlastního ŠVP. Poskytne jim výukové opory pod názvem "Nejsme všichni stejní, a to je dobře", "OZP-majoritní společnost-diverzita", "Zásady správné komunikace se zdravotně postiženými" a "Příklady dobré praxe" ukazující, jak lze využít potenciálu OZP k jejich prospěchu i užitku celé společnosti, vždy zvlášť pro základní školy, pro gymnázia, střední odborné školy a pro školy speciální.